Events

Co roku Co mie­siąc Co tydzień Codzien­nie Lista
marzec 2024

Wystawa malarstwa Nickity Tsoy’a „Miejsca, w których nie istniejemy”

To z pew­no­ścią jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych wystaw Pra­ga­le­rii. Po ponad czte­ro­let­niej prze­rwie obra­zy Nic­ki­ty Tsoy’a ponow­nie zagosz­czą we wnę­trzach gale­rii przy ul. Sta­lo­wej 3. Pod­czas wysta­wy „Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my” zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie po raz pierw­szy poza gra­ni­ca­mi Ukra­iny nie­zwy­kle boga­ty zbiór prac powsta­łych w latach 2018–2023, w tym m.in. spój­ne, prze­ni­ka­ją­ce się cykle malar­skie: „Aban­do­ned flo­wers”, „Fal­ling dra­pe­ry” oraz tytu­ło­wy: „Pla­ces whe­re we don’t exist”.
12 mar — 31 maj
19:00
Muzeum Pla­ka­tu
War­sza­wa, Wila­nów

Kopia Wystawa malarstwa „Miejsca, w których nie istniejemy”

To z pew­no­ścią jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych wystaw Pra­ga­le­rii. Po ponad czte­ro­let­niej prze­rwie obra­zy Nic­ki­ty Tsoy’a ponow­nie zagosz­czą we wnę­trzach gale­rii przy ul. Sta­lo­wej 3. Pod­czas wysta­wy „Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my” zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie po raz pierw­szy poza gra­ni­ca­mi Ukra­iny nie­zwy­kle boga­ty zbiór prac powsta­łych w latach 2018–2023, w tym m.in. spój­ne, prze­ni­ka­ją­ce się cykle malar­skie: „Aban­do­ned flo­wers”, „Fal­ling dra­pe­ry” oraz tytu­ło­wy: „Pla­ces whe­re we don’t exist”.
12 mar — 01 cze
19:00
Muzeum Pla­ka­tu
War­sza­wa, Wila­nów

Kopia Wystawa malarstwa “Miejsca, w których nie istniejemy”

Pra­ga­le­ria zapra­sza na wer­ni­saż wysta­wy malar­stwa Nic­ki­ty Tsoy­’a “Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my” 23 lute­go 2024 o godz. 18:00 w gale­rii przy ul. Sta­lo­wej 3 (War­sza­wa). To z pew­no­ścią jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych wystaw Pra­ga­le­rii. Po ponad czte­ro­let­niej prze­rwie obra­zy Nic­ki­ty Tsoy­’a ponow­nie zagosz­czą we wnę­trzach gale­rii przy ul. Sta­lo­wej 3. Pod­czas wysta­wy “Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my” zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie po […]
12 mar — 20 cze
19:00
War­sza­wa

Inna Arkadia

Mit Arka­dii, wywo­dzą­cy się m.in. z Buko­lik (Eklog) Wergi­liu­sza, to wyobra­że­nie świa­ta ide­al­ne­go, w któ­rym panu­je nie­zmien­ny ład, a jego miesz­kań­cy doświad­cza­ją bło­gie­go szczę­ścia, wiecz­nej mło­do­ści, wol­no­ści, swo­bod­nej ero­ty­ki. Na wysta­wie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne róż­no­rod­ne inter­pre­ta­cje tema­tu, któ­ry na sta­łe zago­ścił w kul­tu­rze euro­pej­skiej. Od cza­sów nowo­żyt­nych moty­wy arka­dyj­skie wciąż powra­ca­ją w twór­czo­ści arty­stów przed­sta­wia­ją­cych pięk­ną kra­inę paste­rek i paste­rzy, nimf i saty­rów. […]
21 mar — 20 cze
08:00
War­sza­wa

Malwiny

Mit Arka­dii, wywo­dzą­cy się m.in. z Buko­lik (Eklog) Wergi­liu­sza, to wyobra­że­nie świa­ta ide­al­ne­go, w któ­rym panu­je nie­zmien­ny ład, a jego miesz­kań­cy doświad­cza­ją bło­gie­go szczę­ścia, wiecz­nej mło­do­ści, wol­no­ści, swo­bod­nej ero­ty­ki. Na wysta­wie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne róż­no­rod­ne inter­pre­ta­cje tema­tu, któ­ry na sta­łe zago­ścił w kul­tu­rze euro­pej­skiej. Od cza­sów nowo­żyt­nych moty­wy arka­dyj­skie wciąż powra­ca­ją w twór­czo­ści arty­stów przed­sta­wia­ją­cych pięk­ną kra­inę paste­rek i paste­rzy, nimf i saty­rów. Do tre­ści tych nawią­zu­ją tak­że meta­fo­rycz­nie, na róż­ne spo­so­by wyra­ża­jąc tęsk­no­tę czło­wie­ka za szczę­ściem.
21 mar — 28 kwi
08:00
Muzeum Pla­ka­tu
War­sza­wa, Wila­nów

Arkadia

Mit Arka­dii, wywo­dzą­cy się m.in. z Buko­lik (Eklog) Wergi­liu­sza, to wyobra­że­nie świa­ta ide­al­ne­go, w któ­rym panu­je nie­zmien­ny ład, a jego miesz­kań­cy doświad­cza­ją bło­gie­go szczę­ścia, wiecz­nej mło­do­ści, wol­no­ści, swo­bod­nej ero­ty­ki. Na wysta­wie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne róż­no­rod­ne inter­pre­ta­cje tema­tu, któ­ry na sta­łe zago­ścił w kul­tu­rze euro­pej­skiej.
21 mar — 31 maj
19:00
Arka­dia
War­sza­wa, ul. Hoża 5

Kopia Arkadia

Mit Arka­dii, wywo­dzą­cy się m.in. z Buko­lik (Eklog) Wergi­liu­sza, to wyobra­że­nie świa­ta ide­al­ne­go, w któ­rym panu­je nie­zmien­ny ład, a jego miesz­kań­cy doświad­cza­ją bło­gie­go szczę­ścia, wiecz­nej mło­do­ści, wol­no­ści, swo­bod­nej ero­ty­ki. Na wysta­wie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne róż­no­rod­ne inter­pre­ta­cje tema­tu, któ­ry na sta­łe zago­ścił w kul­tu­rze euro­pej­skiej.
21 mar — 30 cze
19:00
Muzeum Naro­do­we w War­sza­wie
War­sza­wa, Al. Jero­zo­lim­skie

Kopia Arkadia

Mit Arka­dii, wywo­dzą­cy się m.in. z Buko­lik (Eklog) Wergi­liu­sza, to wyobra­że­nie świa­ta ide­al­ne­go, w któ­rym panu­je nie­zmien­ny ład, a jego miesz­kań­cy doświad­cza­ją bło­gie­go szczę­ścia, wiecz­nej mło­do­ści, wol­no­ści, swo­bod­nej ero­ty­ki. Na wysta­wie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne róż­no­rod­ne inter­pre­ta­cje tema­tu, któ­ry na sta­łe zago­ścił w kul­tu­rze euro­pej­skiej. Od cza­sów nowo­żyt­nych moty­wy arka­dyj­skie wciąż powra­ca­ją w twór­czo­ści arty­stów przed­sta­wia­ją­cych pięk­ną kra­inę paste­rek i paste­rzy, nimf i saty­rów. […]
21 mar — 30 kwi
19:00
Pra­ga­le­ria
War­sza­wa, ul. Nowo­grodz­ka 10
kwie­cień 2024
Nie odna­le­zio­no wyda­rzeń!