Kopia Wystawa malarstwa „Miejsca, w których nie istniejemy”

To z pewnością jedna z najbardziej wyczekiwanych wystaw Pragalerii. Po ponad czteroletniej przerwie obrazy Nickity Tsoy’a ponownie zagoszczą we wnętrzach galerii przy ul. Stalowej 3. Podczas wystawy „Miejsca, w których nie istniejemy” zaprezentowany zostanie po raz pierwszy poza granicami Ukrainy niezwykle bogaty zbiór prac powstałych w latach 2018-2023, w tym m.in. spójne, przenikające się cykle malarskie: „Abandoned flowers”, „Falling drapery” oraz tytułowy: „Places where we don’t exist”.
Nickita Tsoy

Miejsce

  • Muzeum Narodowe w Warszawie
    Muzeum Narodowe w Warszawie

    Opis gale­rii, Opis gale­rii, Opis gale­rii, Opis gale­rii, Opis gale­rii, Opis gale­rii, Opis gale­rii, Opis gale­rii, Opis gale­rii, Opis gale­rii,

12.03.2024 - 30.09.2024
W trakcie

Pra­ga­le­ria zapra­sza na wer­ni­saż wysta­wy malar­stwa Nic­ki­ty Tsoy’a „Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my” 23 lute­go 2024 o godz. 18:00 w gale­rii przy ul. Sta­lo­wej 3 (War­sza­wa).

To z pew­no­ścią jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych wystaw Pra­ga­le­rii. Po ponad czte­ro­let­niej prze­rwie obra­zy Nic­ki­ty Tsoy’a ponow­nie zagosz­czą we wnę­trzach gale­rii przy ul. Sta­lo­wej 3. Pod­czas wysta­wy „Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my” zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie po raz pierw­szy poza gra­ni­ca­mi Ukra­iny nie­zwy­kle boga­ty zbiór prac powsta­łych w latach 2018–2023, w tym m.in. spój­ne, prze­ni­ka­ją­ce się cykle malar­skie: „Aban­do­ned flo­wers”, „Fal­ling dra­pe­ry” oraz tytu­ło­wy: „Pla­ces whe­re we don’t exist”. Dla widza, któ­ry miał już wcze­śniej oka­zję zetknąć się z dzie­ła­mi arty­sty, nie­zwy­kle poru­sza­ją­cym doświad­cze­niem będzie z pew­no­ścią prze­śle­dze­nie ewo­lu­cji, jaką prze­szła twór­czość Tsoy’a. Od cza­su jego ostat­niej wysta­wy w Pol­sce świat zmie­nił się nie­mal nie do pozna­nia – sta­jąc się zde­cy­do­wa­nie mniej przy­ja­znym i bez­piecz­nym miej­scem. Choć malarz wciąż przed­sta­wia nam opo­wieść o czło­wie­ku, a w jego obra­zach odnaj­du­je­my nadal cie­le­sność w jej naj­bar­dziej bio­lo­gicz­nym aspek­cie (zde­for­mo­wa­ną, płyn­ną, pod­le­ga­ją­cą prze­mia­nom) to jed­nak dziś, zwłasz­cza od cza­su rosyj­skiej inwa­zji na Ukra­inę, jego twór­czość nabie­ra coraz sil­niej­szych cech malar­stwa zaan­ga­żo­wa­ne­go spo­łecz­nie. Aby dostrzec kolej­ne war­stwy zna­czeń, odkryć nowe tro­py inter­pre­ta­cyj­ne, cia­ła z obra­zów Tsoy’a nale­ży ana­li­zo­wać obec­nie w kon­tek­ście ich rela­cji z oto­cze­niem. Na pierw­szy plan wysu­wa się psy­cho­lo­gicz­na kon­dy­cja uka­zy­wa­nych posta­ci. Jak sam mówi: W mojej twór­czo­ści malar­skiej roz­wi­jam histo­rycz­ną opo­wieść o post­ide­olo­gicz­nym kli­ma­cie ostat­nich dzie­się­cio­le­ci. Postrze­gam czło­wie­ka jako nosi­cie­la świa­do­mo­ści ide­olo­gicz­nej, któ­ry szu­ka fun­da­men­tów i tre­ści wła­sne­go ist­nie­nia, przy jed­no­cze­snej akcep­ta­cji budzą­cych się w nim wewnętrz­nych kon­flik­tów i dyso­nan­sów. Jest to poszu­ki­wa­nie gra­ni­cy mię­dzy ana­to­mią a anty-ana­to­mią, pomię­dzy praw­dą a znie­kształ­ce­niem praw­dy.

Eks­po­zy­cja będzie pre­zen­to­wa­na w dniach: 24.02. – 08.03.2024 r.