12 mar­ca 2024
31 maja 2024

Wystawa malarstwa Nickity Tsoy’a „Miejsca, w których nie istniejemy”

W trak­cie

To z pew­no­ścią jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych wystaw Pra­ga­le­rii. Po ponad czte­ro­let­niej prze­rwie obra­zy Nic­ki­ty Tsoy’a ponow­nie zagosz­czą we wnę­trzach gale­rii przy ul. Sta­lo­wej 3. Pod­czas wysta­wy „Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my” zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie po raz pierw­szy poza gra­ni­ca­mi Ukra­iny nie­zwy­kle boga­ty zbiór prac powsta­łych w latach 2018–2023, w tym m.in. spój­ne, prze­ni­ka­ją­ce się cykle malar­skie: „Aban­do­ned flo­wers”, „Fal­ling dra­pe­ry” oraz tytu­ło­wy: „Pla­ces whe­re we don’t exist”. …

19:00
War­sza­wa, Wila­nów
Czas lokal­ny:
12.03.2024 — 30.05.2024 |
14:00
Pokaż szcze­gó­ły
12 mar­ca 2024
01 czerw­ca 2024

Kopia Wystawa malarstwa „Miejsca, w których nie istniejemy”

W trak­cie

To z pew­no­ścią jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych wystaw Pra­ga­le­rii. Po ponad czte­ro­let­niej prze­rwie obra­zy Nic­ki­ty Tsoy’a ponow­nie zagosz­czą we wnę­trzach gale­rii przy ul. Sta­lo­wej 3. Pod­czas wysta­wy „Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my” zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie po raz pierw­szy poza gra­ni­ca­mi Ukra­iny nie­zwy­kle boga­ty zbiór prac powsta­łych w latach 2018–2023, w tym m.in. spój­ne, prze­ni­ka­ją­ce się cykle malar­skie: „Aban­do­ned flo­wers”, „Fal­ling dra­pe­ry” oraz tytu­ło­wy: „Pla­ces whe­re we don’t exist”. …

19:00
War­sza­wa, Wila­nów
Czas lokal­ny:
12.03.2024 — 31.05.2024 |
14:00
Pokaż szcze­gó­ły
12 mar­ca 2024
20 czerw­ca 2024

Kopia Wystawa malarstwa “Miejsca, w których nie istniejemy”

W trak­cie

Pra­ga­le­ria zapra­sza na wer­ni­saż wysta­wy malar­stwa Nic­ki­ty Tsoy­’a “Miej­sca, w któ­rych nie ist­nie­je­my” 23 lute­go 2024 o godz. 18:00 w gale­rii przy ul. Sta­lo­wej 3 (War­sza­wa). To z pew­no­ścią jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych wystaw Pra­ga­le­rii. […] …

19:00
Czas lokal­ny:
12.03.2024 — 19.06.2024 |
14:00
Pokaż szcze­gó­ły
21 mar­ca 2024
20 czerw­ca 2024

Inna Arkadia

W trak­cie

Mit Arka­dii, wywo­dzą­cy się m.in. z Buko­lik (Eklog) Wergi­liu­sza, to wyobra­że­nie świa­ta ide­al­ne­go, w któ­rym panu­je nie­zmien­ny ład, a jego miesz­kań­cy doświad­cza­ją bło­gie­go szczę­ścia, wiecz­nej mło­do­ści, wol­no­ści, swo­bod­nej ero­ty­ki. Na wysta­wie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne […] …

08:00
Czas lokal­ny:
21.03.2024 — 19.06.2024 |
03:00
Pokaż szcze­gó­ły
21 mar­ca 2024
30 czerw­ca 2024

Kopia Arkadia

W trak­cie

Mit Arka­dii, wywo­dzą­cy się m.in. z Buko­lik (Eklog) Wergi­liu­sza, to wyobra­że­nie świa­ta ide­al­ne­go, w któ­rym panu­je nie­zmien­ny ład, a jego miesz­kań­cy doświad­cza­ją bło­gie­go szczę­ścia, wiecz­nej mło­do­ści, wol­no­ści, swo­bod­nej ero­ty­ki. Na wysta­wie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne róż­no­rod­ne inter­pre­ta­cje tema­tu, któ­ry na sta­łe zago­ścił w kul­tu­rze euro­pej­skiej. …

19:00
War­sza­wa, Al. Jero­zo­lim­skie
Czas lokal­ny:
21.03.2024 — 29.06.2024 |
14:00
Pokaż szcze­gó­ły
04 kwiet­nia 2024
14 grud­nia 2024

Kolejny testowy plik kasi

W trak­cie

Tuta j ma być ten krót­ki opis, ten frag­ment …

19:00
Czas lokal­ny:
04.04.2024 — 13.12.2024 |
13:00
Pokaż szcze­gó­ły
22 maja 2024
31 maja 2024

Arkadia

Mit Arka­dii, wywo­dzą­cy się m.in. z Buko­lik (Eklog) Wergi­liu­sza, to wyobra­że­nie świa­ta ide­al­ne­go, w któ­rym panu­je nie­zmien­ny ład, a jego miesz­kań­cy doświad­cza­ją bło­gie­go szczę­ścia, wiecz­nej mło­do­ści, wol­no­ści, swo­bod­nej ero­ty­ki. Na wysta­wie zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne róż­no­rod­ne inter­pre­ta­cje tema­tu, któ­ry na sta­łe zago­ścił w kul­tu­rze euro­pej­skiej. …

19:00
War­sza­wa, ul. Hoża 5
Czas lokal­ny:
22. — 30.05.2024 |
13:00
Pokaż szcze­gó­ły
23 maja 2024
15 czerw­ca 2024

Nowa Księga Cudów

Kto wie, czy naj­więk­szą mocą sztu­ki nie jest moż­li­wość przy­wra­ca­nia nam dzie­cię­cej zdol­no­ści zdu­mie­wa­nia się świa­tem. Żyjąc w zglo­ba­li­zo­wa­nym kul­cie racjo­nal­no­ści i odmie­nia­jąc przez wszyst­kie życio­we przy­pad­ki uty­li­ta­ryzm, zbyt czę­sto tra­ci­my przy­jem­ność jed­ne­go z naj­bar­dziej bez­in­te­re­sow­nych gestów wobec uni­wer­sum, któ­re­go jeste­śmy czę­ścią – dzi­wie­nia się. Pra­ce Jaku­ba Słom­kow­skie­go to sztu­ka nie­ma­ją­ca pre­ten­sji do napra­wia­nia świa­ta, ale sta­no­wią­ca arty­stycz­ny rejestr znaj­du­ją­cych się w nim cudów, Nową Księ­gę, dają­cą się czy­tać wspak. …

19:00
Czas lokal­ny:
23.05.2024 — 14.06.2024 |
13:00
Pokaż szcze­gó­ły
25 maja 2024
26 maja 2024

To jest testowy tytuł Kasi

To jest krót­ki opis, frag­ment …

19:00
Czas lokal­ny:
25.05.2024 |
13:00
Pokaż szcze­gó­ły
31 maja 2024

Webnus test event

08:00
Czas lokal­ny:
31.05.2024 |
02:00
Pokaż szcze­gó­ły
Nie odna­le­zio­no wyda­rzeń!